Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 200:29

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 13/05/2024

Ngày thực hiện: -