Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 100 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/06/2022

Ngày thực hiện: 15/07/2022