Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 15/09/2023

Ngày thực hiện: -