Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/12/2022

Ngày thực hiện: 16/01/2023