Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 19/06/2023

Ngày thực hiện: 20/07/2023