Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,050 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 29/05/2023

Ngày thực hiện: 19/06/2023