Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 1060 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 29/11/2023

Ngày thực hiện: -