Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 05/06/2023

Ngày thực hiện: 19/06/2023