Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,600 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 21/08/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 22/08/2023

Ngày thực hiện: 13/09/2023