Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,620 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 15/05/2023

Ngày thực hiện: 31/05/2023