BCTC 2023 SEP - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 6,33% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu của công ty tăng 5,45%, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 5,02%.
  • Chi phí tài chính tăng 9,84%, trong đó chi phí lãi vay tăng 13,89%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 5,67%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 84 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 5,5%, chi phí quản lý giảm 2,66%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây