Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 12/04/2023

Ngày thực hiện: 21/04/2023