Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 31/05/2023

Ngày thực hiện: 16/06/2023