Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 900 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 18/08/2023

Ngày thực hiện: 08/09/2023