Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 1000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 13/05/2024

Ngày thực hiện: -