Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 1200 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 10/11/2023

Ngày thực hiện: 22/11/2023