Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 1500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 19/03/2024

Ngày thực hiện: -