Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 3000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 09/04/2024

Ngày thực hiện: -