Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 17/08/2023

Ngày thực hiện: 30/08/2023