Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 11/06/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 12/06/2024

Ngày thực hiện: 12/07/2024