Trả cổ tức năm bằng tiền 27 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 27/10/2023

Ngày thực hiện: -