TRS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

TRS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TRS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/ (01 cổ phiếu được nhận 1,500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Vận Tải và Dịch Vụ Hàng Hải, số 34 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1. TP.Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết) bắt đầu từ ngày 10/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2022

HNX