TRS: Trần Việt Huy - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 59,500 CP

TRS: Trần Việt Huy - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 59,500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Việt Huy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: TRS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 829,533 CP (tỷ lệ 18.29%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 770,033 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 59,500 CP
16,97%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do điều kiện thị trường không phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/05/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/06/2023.

HNX