TRT: Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Ngọc - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 577,508 CP

TRT: Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Ngọc - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 577,508 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Ngọc
- Mã chứng khoán: TRT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,103,300 CP (tỷ lệ 28.28%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 577,508 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhận chuyển nhượng cổ phiếu của người có liên quan (ông Đồng Tuấn Vũ)
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/09/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/09/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đồng Tuấn Vũ
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch Hội đồng thành viên
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 577,508 CP (tỷ lệ 5.26%)

HNX