TRT: Đồng Tuấn Vũ - Chủ tịch HĐQT - đã bán 577,508 CP

TRT: Đồng Tuấn Vũ - Chủ tịch HĐQT - đã bán 577,508 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đồng Tuấn Vũ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: TRT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 577,508 CP (tỷ lệ 5.26%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 577,508 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 577,508 CP
0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/09/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/09/2023.

HNX