TTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTP của CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Lô II4-II5-II10-II11, cụm 4. nhóm CN II, Khu công nghiệp Tân Bình, đường số 13. phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM.
          - Nội dung họp: + Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của hội đồng quản trị và từng thành viên hội đồng quản trị năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và/hoặc về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng kiểm soát viên;
          - Nội dung họp: + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Mức thưởng cho hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
+ Các nội dung khác theo quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.

HNX