TTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận gia hạn vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

TTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận gia hạn vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

.

Tài liệu đính kèm:
1.TTP_2023.9.20_6565e4b_Bien_ban_hop_Hoi_dong_quan_tri_signed.pdf
2.TTP_2023.9.20_6d7f45e_Nghi_quyet_Hoi_dong_quan_tri_signed.pdf
3.TTP_2023.9.20_d7f2e34_Cong_bo_thong_tin_signed.pdf

HNX