15:56, 23/09/2022

TV2: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ VCSH

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 thông báo nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ VCSH như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE