TVW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TVW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVW của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2023 (ngày họp chính thức Công ty sẽ thông báo cụ thể theo thư mời)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Cấp Thoát Nước Trà Vinh, Số 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6. TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
          - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2022
+ Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2022
+ Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
+ Thông qua Tờ trình việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2022
+ Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
+ Thông qua Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2023
+ Thông qua Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

HNX