15:32, 22/06/2022

UNI: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Vũ Thanh Thảo

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thanh Thảo
  - Mã chứng khoán: UNI
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 693,792 CP (tỷ lệ 4.44%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 724,800 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,418,592 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.08%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 14/06/2022.

  HNX