14:34, 02/11/2021

UPC: Lê Huy Hữu Hiệp - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 30,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Huy Hữu Hiệp
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: UPC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 911,724 CP (tỷ lệ 26.82%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/11/2021
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/11/2021.

  HNX