V11: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

V11: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V11 của CTCP Xây dựng số 11 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Phòng họp tầng 4 - Trụ sở chính của Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
(Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo theo giấy mời)
          - Nội dung họp: Theo điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

HNX