15:44, 24/05/2022

VAF: Thông báo nhận được Giấy đề nghị chào mua công khai cổ phiếu của Ông Nguyễn Ngọc Thạch

Trong bài viết này:

     Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển thông báo  nhận được Giấy đề nghị chào mua công khai cổ phiếu của Ông Nguyễn Ngọc Thạch như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE