VE3: Hà Minh Hùng không còn là cổ đông lớn

VE3: Hà Minh Hùng không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Minh Hùng- Mã chứng khoán: VE3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 66,800 CP (tỷ lệ 5.06%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 65,900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 900 CP (tỷ lệ 0.07%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 28/09/2023.

HNX