VES: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

VES: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VES của CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
+ Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;
+ Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ;
+ Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
+ Thông qua Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023;
+ Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; và
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp.
          - Thời gian họp: Dự kiến 20/04/2023

HNX