15:42, 10/08/2022

VHC: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong bài viết này:

     Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE