Vi phạm chứng khoán, Công ty Nhựa Pha Lê bị phạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 06/7/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 137/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (Công ty) (Địa chỉ trụ sở chính: Lô đất CN4.3 khu công nghiệp MP Đình Vũ, khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam).

nha-may1

Theo đó, phạt tiền 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu sau: Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế (LNST) quý 2/2021 so với quý 2/2020; Báo cáo tài chính (BCTC) (riêng và hợp nhất) năm 2022 đã được kiểm toán; Văn bản giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC (riêng và hợp nhất) năm 2022; Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC năm 2022. Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HOSE các tài liệu sau: BCTC hợp nhất quý 3/2021; Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CĐHH và đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Văn bản giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2021 so với năm 2020 và chênh lệch trước và sau khi kiểm toán; BCTC bán niên (riêng và hợp nhất) năm 2022 đã được soát xét. Công ty thực hiện nghĩa vụ CBTT định kỳ không đúng thời hạn đối với các tài liệu của đợt trái phiếu riêng lẻ gồm: BCTC năm 2021; Báo cáo tình hình tài chính năm 2021; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn năm 2021);

Doanh nghiệp này tiếp tục bị phạt tiền 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Công ty không trình bày đầy đủ thông tin tại Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình quản trị công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục IV, V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC, cụ thể: (i) Báo cáo thường niên năm 2021 chưa trình bày cụ thể về địa bàn kinh doanh tại mục 2 Phần I; chưa trình bày về các công ty con, công ty liên kết. (ii) Báo cáo thường niên năm 2022 chưa trình bày về nội dung: Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại Công ty tại mục 1 Phần I; Vốn điều lệ thực góp tại Công ty con, công ty liên kết tại mục 3 Phần I; Hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết tại mục 3. (b) Phần II; Tiêu thụ năng lượng và tiêu thụ nước tại mục 6.3, 6.4 Phần II; Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý tại mục 3 Phần III;

Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty, danh sách các thành viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm tại mục 1.(e) Phần V; Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ tại mục 3.(b) Phần V; Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty tại mục 3. (iii) Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty trình bày không đầy đủ các thông tin về giao dịch của Công ty với người nội bộ, người có liên quan, Công ty con, Công ty Liên kết của Công ty, cụ thể: chưa trình bày về giao dịch giữa Công ty với ông Mai Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT. Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022 trình bày không đầy đủ các thông tin về giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các bên liên quan, cụ thể: chưa trình bày về vay mượn tiền với Công ty cổ phần (CTCP) Khoáng sản Minh Cầm so với BCTC 6 tháng đầu năm 2022 đã được soát xét của Công ty. (iv) Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 trình bày không đầy đủ các thông tin về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, cụ thể: chưa trình bày về giao dịch góp vốn đầu tư với CTCP Thương mại & Du lịch Tân Việt An; chuyển nhượng cổ phần của Trần Hoài Phong.

Tổng số tiền phạt của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê là 120 triệu đồng.

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn