16:22, 22/04/2022

VNA: Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship - Khác - đăng ký bán 5,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Khác
  - Mã chứng khoán: VNA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,000 CP (tỷ lệ 0.02%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/04/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/05/2022.

  HNX