VNI: Đinh Thị Kim Huế không còn là cổ đông lớn

VNI: Đinh Thị Kim Huế không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Thị Kim Huế
- Mã chứng khoán: VNI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 700,000 CP (tỷ lệ 6.76%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 528,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 172,000 CP (tỷ lệ 1.66%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 18/08/2023.- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX