VNL: Thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Văn Hùng

VNL: Thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Văn Hùng

Công ty Cổ phần Logistics Vinalink thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm