VNP: CTCP Nhựa Vân Đồn không còn là cổ đông lớn

VNP: CTCP Nhựa Vân Đồn không còn là cổ đông lớn

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Nhựa Vân Đồn- Mã chứng khoán: VNP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,141,000 CP (tỷ lệ 5.87%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 960,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 181,000 CP (tỷ lệ 0.93%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 24/08/2023.

HNX