16:51, 15/04/2022

VNY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNY của CTCP Thuốc thú y Trung ương I như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 28/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú ý Trung ương 1 – tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  HNX