VPD: Biên bản họp và nghị quyết của HĐQT về việc bầu Ông Nguyễn Hoàng Đạo giữ chức Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục giữ chức Tổng Giám Đốc

VPD: Biên bản họp và nghị quyết của HĐQT về việc bầu Ông Nguyễn Hoàng Đạo giữ chức Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục giữ chức Tổng Giám Đốc

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam thông báo thay đổi nhân sự công ty như sau:

HOSE


Tài liệu đính kèm