VTA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2022

VTA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTA của CTCP Vitaly như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Các nội dung khác có liên quan.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Vitaly, địa chỉ: Đường N1-Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn - KP.Bình Phú - P.Bình Chuẩn - TP.Thuận An - tỉnh Bình Dương.
          - Thời gian họp: 14/04/2023

HNX