VTD: Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 lên 120 tỷ đồng

VTD: Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 lên 120 tỷ đồng

.

HNX

Tài liệu đính kèm