16:09, 02/03/2022

VTM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTM của CTCP Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ có thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, số 750. đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16. khu Tây Sơn 2. phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
            - Nội dung họp: Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 và các nội dung khác theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của Phát luật.

  HNX