VTZ: Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đã bán 2,650,800 CP

VTZ: Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đã bán 2,650,800 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: VTZ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,666,035 CP (tỷ lệ 24.8%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,866,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,650,800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8,015,235 CP (tỷ lệ 18.64%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: chưa được theo giá kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/08/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/09/2023.

HNX