VTZ: Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 2,866,000 CP

VTZ: Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 2,866,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: VTZ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,666,035 CP (tỷ lệ 24.8%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,866,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/08/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/09/2023.

HNX