VTZ: Phan Văn Quân - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 4,225,000 CP

VTZ: Phan Văn Quân - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 4,225,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Văn Quân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VTZ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,655,000 CP (tỷ lệ 24.78%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4,225,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/08/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/09/2023.

HNX