VTZ: Phan Văn Quân - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 4,225,000 CP

VTZ: Phan Văn Quân - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 4,225,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Văn Quân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VTZ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,655,000 CP (tỷ lệ 24.78%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4,225,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 4,225,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,430,000 CP (tỷ lệ 14.95%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/08/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/09/2023.

HNX